Last edited by Faekinos
Wednesday, August 5, 2020 | History

2 edition of Cyrsiau cyfrifiadurol ar gael yn ein canolfan hyfforddi, Lloyd Street, Llandudno = found in the catalog.

Cyrsiau cyfrifiadurol ar gael yn ein canolfan hyfforddi, Lloyd Street, Llandudno =

Conwy (Wales). County Borough Council. Central Personnel Unit.

Cyrsiau cyfrifiadurol ar gael yn ein canolfan hyfforddi, Lloyd Street, Llandudno =

Computer courses available at our Lloyd Street training centre, Llandudno.

by Conwy (Wales). County Borough Council. Central Personnel Unit.

  • 306 Want to read
  • 1 Currently reading

Published by Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy = Conwy County Borough Council in Conwy .
Written in English


Edition Notes

English text.

Other titlesComputer courses avalable at our Lloyd Street training centre, Llandudno.
ID Numbers
Open LibraryOL18107080M

llyfrgell home page cronfa ymadroddion index llyfrgell owen cronfa ymadroddion cymraeg fersiwn prototeip f ymadroddion wedi'u llawrlwytho o wefannau'r bbc y cymro s c cymdeithas y~TextLearning/corpusbuilder.   Llyfrgell Owen: Cronfa Ymadroddion Cymraeg Fersiwn Prototeip f (Ymadroddion wedi'u llawrlwytho o wefannau'r BBC, Y CYMRO, S4C, Cymdeithas yr Iaith, Bwrdd yr Iaith) (Phrases downloaded from BBC, Y CYMRO, S4C, Cymdeithas yr Iaith, Bwrdd yr

  The National Assembly for Wales. Cofnod y Trafodion. The Record of Proceedings. Dydd Mercher, 25 Tachwedd Wednesday, 25 November Cynnwys. Contents. 3 Cwestiynau i’r   Web view. tafod e l ái MEHEFIN Rhif Pris 60c Effaith Llosgfynydd ar y Wladfa Cwpan Rygbi i Lanhari Dyfed Siôn, Beti George a James Williams yn Nhrevelin Ddydd Gwener, Mai 2il, o fewn dyddiau i James Williams 4 Ysgol Garth Olwg Swyddi Llongyfarchiadau mawr i Mr. Cooper ar ei benodiad yn ddirprwy bennaeth yn Ysgol Gynradd Gymraeg Bro Allta, ac i Mr Rhys ar ei benodiad i Ysgol Gynradd Gymraeg

  Os oes arian Ewropeaidd ar gael, byddai’n ffolineb peidio â gwneud y cais hwnnw, ac yn amlwg byddem am wneud hynny. Y pwynt allweddol yma yw bod yr ardaloedd heb fand eang yr ydym yn rhoi sylw iddynt yn golygu band eang y genhedlaeth gyntaf. Efallai erbyn i’r rhaglen honno ddod ar waith y bydd y genhedlaeth nesaf o fand eang ar gael yn ://  Web view. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


Share this book
You might also like
Hermes and the horse with wings

Hermes and the horse with wings

The impossible ward

The impossible ward

The Health Care Compliance Professionals Manual

The Health Care Compliance Professionals Manual

Reorganization of the U.S. Fire Administration

Reorganization of the U.S. Fire Administration

Seashore of New England

Seashore of New England

fable of the bees

fable of the bees

Singing Bee! a Collection of Favorite Childrens Songs

Singing Bee! a Collection of Favorite Childrens Songs

Structure and foundations.

Structure and foundations.

British aid statistics.

British aid statistics.

The 2000 Import and Export Market for Fresh Milk and Cream in Uruguay (World Trade Report)

The 2000 Import and Export Market for Fresh Milk and Cream in Uruguay (World Trade Report)

Vocabulary builder and verbal aptitude test guide

Vocabulary builder and verbal aptitude test guide

study of attitudes toward obesity

study of attitudes toward obesity

Cyrsiau cyfrifiadurol ar gael yn ein canolfan hyfforddi, Lloyd Street, Llandudno = by Conwy (Wales). County Borough Council. Central Personnel Unit. Download PDF EPUB FB2

Cawn ein hysbrydoli'n barhaol yn ein gwaith gan ein cysylltiad â chleifion yn ein meddygfeydd. Mae ein holl waith yn canolbwyntio ar ddylanwadu ar ymarfer clinigol neu bolisïau sy'n ymwneud â chanser.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Chwefror Gwella Iechyd   Mae’r rhain yn feysydd rydym wrthi’n eu hystyried. Rydym yn dechrau gweld bod mwy y gallwn ei wneud i gael dull wedi ei arwain gan dystiolaeth i sicrhau bod y triniaethau mwyaf effeithiol a chymesur ar gael yn ein gwasanaeth.

- Y Llywydd / The Llywydd?. Dyma erthygl yn Saesneg gan Stephen Clear o Ysgol y Gyfraith sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r :// Yn gyntaf heddiw, ar ran Aelodau’r Cynulliad hwn, rwyf Llandudno = book fynegi ein cydymdeimlad â phawb sydd wedi’u heffeithio gan y digwyddiadau erchyll ym Manceinion neithiwr.

Rydym ni oll, pob un ohonom, wedi ein syfrdanu gan yr hyn ://?lang=cy-GB. Rwy'n ddiolchgar iawn am y ffaith bod y gwasanaeth hwnnw ar gael i bobl yn fy etholaeth i fy hun. Bydd y Prif Weinidog yn ymwybodol, fodd bynnag, bod rhai pobl o'r gogledd yn manteisio ar wasanaethau mamolaeth yng Nghaer yn Ysbyty Iarlles Caer.

Bu sgandal diweddar yno gyda nyrs sydd wedi ei harestio ar amheuaeth o ladd wyth o ://   Un awgrym yw bws cyflym; ceir posibiliadau eraill y gellir eu rhoi ar gael ar gyfer trefi sydd gryn bellter i ffwrdd o’r rhwydwaith rheilffyrdd trwm yn y dyfodol.

- Y Llywydd / The Llywydd: Dai Lloyd. Oh, I can’t see him. Caroline Jones. Dai Lloyd. O, ni allaf ei weld. Caroline Jones. - ?meetingid=   Clywsom hefyd yn bersonol gan y rheini sy’n cysgu ar y stryd yn union beth yr oeddent yn ei feddwl oedd yr atebion ymarferol—er enghraifft, bod cawodydd ar gael yn gyson ar adeg benodol yn ystod y bore a bod rhywle i sychu dillad, nad ydynt ar gael yn gyffredinol yng Nghasnewydd ar hyn o bryd ac maen nhw'n teimlo y dylent fod ar gael.

Felly ?meetingid=   Bydd y rhain yn dechrau ar y 12 o Fedi a gobeithir cyhoeddi y rhaglen lawn ar y wefan hon yn fuan ac fe all unrhyw un sydd a diddordeb sicrhau lle ar y cyrsiau.

Mae cynlluniau ar y gweill hefyd gan Cymdeithas Addysg y Gweithwyr, mewn cydweithrediad ag adran Pêl-droed yn y Gymuned y clwb, i drefnu cwrs yn seiliedig ar hyfforddi pêl-droed ar gyfer y Vera Lloyd, 7 Maes Ceiro, Bow Street % Camera’r Tincer Cofiwch am gamera digidol y Tincer – mae ar gael i unrhyw un yn yr ardal fydd am ei fenthyg i dynnu llun ar gyfer y papur o gyngerdd, cinio neu ddigwyddiad a gynhelir o fewn ein dalgylch.

Fe’i   Os ydynt ar gael yn hawdd i bobl sy’n ymweld â Chymru, bydd ymwelwyr yn cael naws am le a phrofiad o Gymru sy’n wahanol ac yn ddiddorol, a bydd y sefydliadau hyn yn creu cymaint o argraff fel y bydd pobl am ddychwelyd yma. Maent hefyd yn bwysig o ran cyfleu delwedd o Gymru dramor ac yn y DU.

Historic Canals. Camlesi Hanesyddol   Disley yn yr ysgol, os gallwch ein helpu. Gwerthfawrogir eich cefnogaeth, unwaith eto, i wella adnoddaur ysgol. Os oes gan unrhyw un diddordeb mewn archebu stondin yn y Ffair, a fuasech gystal â chysylltu â Mrs Sharon Disley ar G Diolch yn fawr iawn, Mr McEvoy.

Mae nifer o gyfleoedd i gynorthwywyr addysgu ymgymryd â chyrsiau galwedigaethol a gymeradwyir gan Cymwysterau Cymru hyd at lefel 3. Mae cyrsiau lefel 5 ar gael, sy'n raddau sylfaen ac yn cael eu darparu gan ddarparwyr addysg uwch. Gall unigolion gael mynediad at ystod o ffynonellau ariannu i ymgymryd â'r Ar ôl ennill gradd ddosbarth Cyntaf mewn Marchnata, roedd Luke, sy’n 27 oed ac yn byw yng Nghaergybi, yn ddigon ffodus i gael swydd farchnata yn union ar ôl graddio.

Ar ôl cyfnod, penderfynodd roi ei fryd ar ddilyn ei ddiddordeb ac ymgeisio am waith oedd yn ymwneud â chwaraeon, felly mentrodd gysylltu’n uniongyrchol â’r ://   Hefyd ar gael mewn pecyn cardiau neu'r DVD a'r cardiau gyda'i gilydd Breuddwydion - DVD Llythrennedd Pecyn cardiau thematig i hybu llythrennedd a rhifedd yn drawsgwricwlaidd yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3.

Hefyd ar gael   Web view. Bydd Awst yn nodi can mlynedd ers i Brydain fynd i ryfel yn erbyn yr Almaen, ac mae cynlluniau ar gael ledled y byd i goffau a myfyrio ar ryfel a gafodd effaith ddofn a sylfaenol ar gwrs ein ://   The Record; The Counsel General and Leader of the House (Carwyn Jones): Changes to this week’s Government business include a statement this afternoon by the Minister for Finance and Public Service Delivery on the draft budget, which was circulated to Members yesterday ow, there will be two additional Government statements, the first by the Minister for   Welsh training text for Dasher, processed from the corpus Cronfa Electroneg o Gymraeg (CEG) A 1 million word lexical database and frequency count for Welsh Ellis, N.

C., O'   Cofiaf yn ôl ynyn fuan ar ôl i Stadiwm y Mileniwm agor, pan oeddwn i’n Weinidog yn gyfrifol am chwaraeon, immi gael cyfarfod ag Arriva am yr anhrefn ar y trenau ac anallu’r cwmni i ddarparu gwasanaethau ://  Web view. Bu’n gweithredu ar nifer o bwyllgorau cenedlaethol yn ymwneud â defnydd o’r iaith yn y llysoedd ac yn ddiweddar bu’n paratoi cyrsiau undydd ar y pwnc.

Cyfrannodd yn helaeth i faterion diwylliannol yn ei filltir sgwâr – yn flaenllaw gyda gweithgareddau Theatr Fach Llangefni, aelod o barti Cerdd Dant Haf Morris, a bu’n chwarae criced i Glwb Llangefni – heblaw hybu achosion dyngarol   Paul Davies: Mae’n bwysig fod cyrsiau a gwersi Cymraeg ar gael i bobl mor hawdd â phosibl.

Wrth i oedolion ddysgu’r iaith, bydd plant yn cael eu cynorthwyo i ddatblygu’r iaith yn y cartref, gan greu iaith fyw yn ein cymunedau. Yr oedd achos diweddar yn fy  Web view. Newyddion Llyn, Lleyn News.

Murlun newydd gan blant y fro yn hen gwt gwylwyr y glannau Llŷn Posted Thursday, Janu by penllyn Mae hen Orsaf Gwylwyr y Glannau a saif mewn lleoliad trawiadol ar ben Mynydd Mawr, Llŷn wedi ei adfywio gyda murlun lliwgar newydd a grëwyd gan blant sy’n aelodau o’r Urdd yn   Mae’r rhaglen brentisiaeth i bobl o bob oedran wedi cychwyn.

Rydym yn hyderus, ar sail ein record—ac mae’n record rydym yn falch ohoni—y gallwn ddarparu o leiafo brentisiaethau i bobl o bob oedran. Rwy’n dweud ein bod yn falch o’r record, oherwydd mai gennym ni yng Nghymru y mae’r gyfradd gwblhau orau ar gyfer ://?meetingid=Nawr, bydd rheilffordd Bro Morgannwg yn gweld cynnydd i ddau drên yr awr o ymlaen, ac mae'r cynnydd yn nifer y gwasanaethau yn dibynnu, wrth gwrs, ar gael cerbydau tri-moddol newydd sbon yn weithredol.

Byddai'r amseroedd rhagbaratoadol cyfredol yn awgrymu mai'r dyddiad cynharaf y bydd y trenau hyn ar gael fydd